Which Female Selfie is better?

Click On The Selfie You Want To Win This Battle.

Groups: Selfies Women

Anastasia Ashley

kim kardashian

Anastasia Ashley vs. Kim Kardashian’s pose

Kelly Nash

Almost got nailed!